GR

स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) शहरातील प्रक्रिया न करता साठविलेल्या घनकचऱ्यावर शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रिया करून त्याची विल्हेवाट लावण्याच्या अनुषंगाने राबविण्यात येणाऱ्या बायो मायनिंग (Bio-Mining) प्रक्रियेचा अभ्यास करून, त्याबाबतचे धोरण तयार करण्यास
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) शहरातील प्रक्रिया न करता साठविलेल्या घनकचऱ्यावर बायो मायनिंग (Bio-Mining) या शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रिया करण्यास मान्यता देण्याबाबत.
स्वच्छ महाराष्र अभियान (नागरी). शहरातील प्रक्रिया न करता साठविलेल्या घनकचऱ्यावर शास्त्रोक्त पध्दतीने प्रक्रिया करून त्याची विल्हेवाट लावण्याच्या अनुषंगाने राबविण्यात येणाऱ्या बायो मायनिंग (Bio-Mining) प्रक्रियेचा अभ्यास करून, त्याबाबतचे धोरण तयार करण्यासा
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतर्गत राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नागरी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांसाठी निधी वितरीत करण्याबाबत. औरंगाबाद महानगरपालिका (केंद्र हिस्सा पहिला हफ्ता) रू. 16.06 कोटी लेखाशीर्ष (22179752)
राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) या पदावर नियुक्ती करणेबाबत... श्री. समीर उन्हाळे, मुख्याधिकारी गट-अ (निवडश्रेणी)
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) च्या प्रभावी अंमलबजावणीकरिता विभाग व जिल्हास्तरावरील अधिकाऱ्यांना समन्वय अधिकारी (Nodal Officers) म्हणून घोषीत करण्याबाबत
राज्यातील नवनिर्मित नगरपरिषदा/ नगरपंचायतींध्ये स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) प्रभावीपणे राबविण्यासाठी सदर नगरपरिषदा/ नगरपंचायतींना Mentors (सल्लागार) उपलब्ध करून देणेबाबत.
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतर्गत केंद्र शासनामार्फत सन २०१४-१५ मध्ये वितरीत निधीच्या प्रमाणात राज्य हिश्याचा उर्वरित निधी राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरीत करण्याबाबत.
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अमृत अभियानात समाविष्ट शहरांतील ३०% घनकचरा विलगीकरणाचे (at source waste segregation) उदिष्ठ जुलै, २०१७ अखेरपर्यंत साध्य करण्याबाबत.
14 व्या केंद्रिय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्राप्त होणाऱ्या मुलभूत अनुदानातून स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानावर करावयाच्या खर्चाच्या कार्यपध्दतीबाबत.
शासकीय परिवहन सेवा, मुंबई या कार्यालयामार्फत खाजगी पुरवठादारांकडून घेण्यात येणाऱ्या वाहनांचे दर करार निश्चित करणेबाबत
महाराष्ट्र नागरी विकास अभियान संचालनालय या कार्यालयासाठीच्या जागेबाबतच्या भाडेकरारास दिनांक 31 डीसेंबर, 2021 पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी बृहनमुंबई महानगरपालिकेस केंद्र शासनाचा दुसरा हप्ता वितरीत करण्याबाबत.
Biogas
Records : 74 of 74 | Page : of 4 | Limit